ईन्द्राबती गाँउपालिका

गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय

बागमती प्रदेश, नेपाल